Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Litteraturnetværket i Odense, forkortet Litnet Odense.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at styrke litteraturen primært i Odense og på Fyn ved at:
a) Skabe et netværk mellem folk, som arbejder med eller interesserer sig for litteratur
b) Organisere et forum for foredrag om og diskussion af aktuel litteratur
c) Fokusere på dansk skønlitteratur, især prosa, men også lyrik og andre genrer
d) Inddrage faglitteratur af kulturel og samfundsaktuel karakter
e) Deltage i arrangementer om international litteratur
f) Samarbejde med andre, der beskæftiger sig med litteratur og kultur

§ 3 Medlemskab og kontingent
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver som har lyst og vilje til at støtteforeningens formål.
Stk. 2 Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen og forfalder 1. februar.
Stk. 3 Medlemskab giver ikke andel i foreningens overskud, og medlemmerne hæfter ikke personligt for eventuel gæld i foreningen.
Stk. 4 Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent det første år.
Stk. 5 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 6 Hvis årskontingentet ikke er betalt senest 15. februar, kan medlemskabet slettes uden yderligere varsel.
Stk. 7 Medlemskab giver ret til at afgive én stemme på generalforsamlingen.
Stk. 8 Medlemskabet kan give rabat ved foreningens arrangementer og tilsvarende fordele, i det omfang bestyrelsen beslutter det.
Stk. 9 Såfremt et medlem flytter eller skifter e-mail-adresse, skal det meddeles foreningens kasserer inden for 14 dage.

§ 4 Støttemedlemskab og støttekontingent
Stk. 1 Enhver der støtter foreningens formål kan tegne sig som støttemedlem – det gælder også virksomheder, organisationer og foreninger.
Stk. 2 Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsfordele for støttemedlemmer.
Stk. 3 De øvrige medlemsvilkår er ens for private medlemmer og støttemedlemmer.

§ 5 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 4 Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af årskontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages)
Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 30% af foreningens medlemmer ønsker det. Den skal indkaldes senest 21 dage fra anmodningen er fremsat, og afholdes senest 21 dage efter at indkaldelsen er udsendt.
Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede.
Stk. 7 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten, bestyrelsen eller mindst fem medlemmer kan begære skriftlig afstemning. Ved personvalg med flere kandidater anvendes der altid skriftlig afstemning.
Stk. 8 Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan kun råde over én fuldmagt.
Stk. 9 Der skal skrives beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og referenten. Referatet udsendes til medlemmerne senest 21 dage efter generalforsamlingen sammen med en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne og deres kontaktadresser.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på fem-syv medlemmer plus en-to suppleanter, valgt på generalforsamlingen.
Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på to år ad gangen. Tre er på valg ulige år og to i lige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Alle kan genvælges.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 4 Bestyrelsen holder møde efter behov og fælles aftale. Formanden (eller dennes udpegede stedfortræder) indkalder til bestyrelsesmøder og fremsender udkast til dagsorden senest en uge før mødet afholdes.
Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har kun stemmeret, hvis de deltager i stedet for ordinære medlemmer.
Stk. 6 Hvervet som medlem af bestyrelsen og eventuelle udvalg er ulønnet, men udgifter i forbindelse med arbejdet kan dækkes i rimeligt omfang efter bestyrelsens godkendelse.
Stk. 7 I særlige tilfælde kan bestyrelsen nedsætte en projektgruppe, hvis medlemmer kan modtage honorar for deres arbejde efter forudgående aftale med bestyrelsen.
Stk. 8 Bestyrelsen skal godkende alle publikationer og lignende, som udgives i foreningens navn. Meninger og synspunkter udtrykker ikke foreningens holdning, medmindre det på forhånd er godkendt af bestyrelsen.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der desuden fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4 Formanden (eller dennes udpegede stedfortræder) og kassereren har tegningsretten i foreningen.
Stk. 5 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, som til enhver tid har ret til at efterse regnskab og beholdning.

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 9 Opløsning af foreningen
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende, lovligt indkaldte generalforsamlinger beslutter det.
Stk. 2 I tilfælde af opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Beslutning om den konkrete anvendelse træffes af den sidste generalforsamling.

Litnet blev stiftet den 17. sept. 2007. Vedtægterne er senest blevet revideret på generalforsamlingen den 31. august 2021